Τέλος του χρόνου Ζητούν τα τέλη για όλο το χρόνο !

autokinitoΗ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ διαφημίζει τις απαλλαγές στα τέλη αυτοκινήτων κ.τ.λ .

Δείτε παρακάτω στην περίπτωση που έχεις καταθέσει πινακίδες λόγο ακινησίας από αρχή του χρόνου για να μην πληρώσεις τα τέλη λόγο αδυναμίας πληρωμής, τι σου ετοιμάζει ο νόμος όταν πας να το πουλήσεις τον Σεπτέμβριο η Οκτώβριο δηλαδή  το τέλος του χρόνου το αυτοκινητο ή οτι άλλο είχες στην κυκλοφορία .Τ

Αυτοί οι Δημοκράτες σε βάζουν να πληρώσεις ολόκληρα τα τέλη που δεν έχεις κυκλοφορήσει το αυτοκίνητο και τελικά για λόγους οικονομικούς το πουλάς «τσάμπα» γιατί έτσι σε κατάντησαν αυτοί .

Αναλυτικά, με την εγκύκλιο της ΓΓΔΕ διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1) Με την παράγραφο 4 του άρθρου 117 του ν. 4387/2016, δίνεται η δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους κατόχους ΙΧ οχημάτων, αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών, οι οποίοι τα έχουν θέσει σε ακινησία, και εξαιρετικά για το έτος 2016 να άρουν την ακινησία για τα εν λόγω οχήματα καταβάλλοντας τα τέλη κυκλοφορίας για το έτος αυτό, ως εξής:

– για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 1 μηνός, καταβάλλονται τα 2/12 των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας, – για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 3 μηνών, καταβάλλονται τα 4/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας, και – για άρση ακινησίας για το υπόλοιπο διάστημα του έτους και μέχρι το τέλος αυτού (31.12.2016), καταβάλλονται τα δωδέκατα του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας που απομένουν από την ημερομηνία της άρσης μέχρι και το τέλος του έτους συν 2/12 των αναλογούντων ετήσιων τελών.

Οι ανωτέρω επιλογές είναι, κατά περίπτωση, δεσμευτικές και δεν παρέχεται η δυνατότητα επιλογής άλλου χρονικού διαστήματος πέραν όσων ρητά αναφέρονται στη διάταξη.
Επισημαίνεται ότι η άρση της ακινησίας γίνεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος του κατόχου του οχήματος.
2) Για τον υπολογισμό του ποσού των τελών κυκλοφορίας, ο μήνας που γίνεται η άρση της ακινησίας, λογίζεται ως ολόκληρος μήνας, ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή της άρσης αυτής.
Παράδειγμα 1
Για επιβατικό ΙΧ 1.000 κ.εκ., τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας είναι 120 ευρώ. Έστω ότι φορολογούμενος αιτείται (εγγράφως) άρση ακινησίας στις 20 Ιουνίου 2016: – για 1 μήνα, τότε τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται ως εξής: 120 ευρώ x (2/12) = 20 ευρώ, – για 3μήνες, τότε τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας για το ίδιο όχημα είναι 120 ευρώ x (4/12) = 40 ευρώ, – για το υπόλοιπο του έτους μέχρι 31-12-2016, θα καταβληθούν τέλη κυκλοφορίας για 7 μήνες συν 2/12 ως εξής: 120 ευρώ x (7/12)+120 ευρώ x (2/12) = 70 ευρώ +20 ευρώ = 90 ευρώ.
Παράδειγμα 2
Για επιβατικό ΙΧ με εκπομπές 100γρ CO2/χλμ , τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας είναι 100 x 0,90=90 ευρώ. Έστω ότι στις 20 Ιουνίου 2016 ο κάτοχος του ΙΧ αιτείται (εγγράφως) άρση ακινησίας: – για 1 μήνα, τότε τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται ως εξής: 90ευρώ x (2/12) =15 ευρώ, – για 3 μήνες, τότε τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας για το ίδιο όχημα είναι 90ευρώ x (4/12) = 30ευρώ, – για το υπόλοιπο του έτους μέχρι 31-12-2016, τότε θα καταβληθούν τέλη κυκλοφορίας για 7 μήνες συν 2/12 ως εξής: 90ευρώ x [(7/12) + (2/12)] = 90ευρώ x (9/12) = 67,5 ευρώ.
3) Η επιστροφή των στοιχείων κυκλοφορίας (άδειας και πινακίδων) του οχήματος στην αρμόδια ΔΟΥ από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο γίνεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα της περιόδου κυκλοφορίας του οχήματος για την οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, στην περίπτωση εκπρόθεσμης επιστροφής των στοιχείων ή μη επιστροφής αυτών στη ΔΟΥ, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των αναλογούντων ετησίων τελών κυκλοφορίας. Δηλαδή, εάν ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος του παραδείγματος 1 έχει καταβάλλει τέλη κυκλοφορίας για διάρκεια άρσης τριών μηνών (40 ευρώ) και δεν επιστρέψει τα στοιχεία (άδεια και πινακίδες ) του οχήματος εμπρόθεσμα (τελευταία εργάσιμη του τριμήνου), τότε επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 120 ευρώ x 2 = 240 ευρώ.

Αυτονόητο είναι ότι δεν απαιτείται η επιστροφή των στοιχείων κυκλοφορίας στη ΔΟΥ όταν η άρση περιλαμβάνει και τον τελευταίο μήνα του έτους 2016 (Δεκέμβριο), εφόσον καταβληθούν εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας του 2017.

4) Η ισχύς των παραπάνω ρυθμίσεων αρχίζει από τη δημοσίευση του ν, 4387/2016 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 12/5/2016.

Τι γίνεται σε περίπτωση μεταβίβασης

5) Στις περιπτώσεις μεταβίβασης οχήματος εντός του 2016, δεν τυγχάνουν εφαρμογής τα παραπάνω, αλλά οι διατάξεις της υποπαραγράφου Ε7 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, σύμφωνα με τις οποίες δεν επέρχεται μεταβίβαση της κυριότητας αυτοκινήτου οχήματος, εάν δεν καταβληθούν προηγουμένως τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση, αφαιρουμένου του ποσού των τελών κυκλοφορίας που ενδεχομένως έχουν καταβληθεί, καθώς και τα τέλη κυκλοφορίας προηγουμένων ετών, τα οποία τυχόν οφείλονται για το χρόνο που το όχημα βρισκόταν στην κατοχή του μεταβιβάζοντος, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπομένων από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις προστίμων. Το ίδιο συμβαίνει, εφόσον έχει προηγηθεί άρση ακινησίας, σύμφωνα με την εν λόγω ρύθμιση στην περίπτωση διαγραφής οχήματος λόγω εξαγωγής του, όπου απαιτείται ο έλεγχος καταβολής των ετήσιων τελών κυκλοφορίας τρέχοντος και παρελθόντων ετών.

Ετήσια τα τέλη σε περίπτωση δεύτερης αίτησης

6) Στην περίπτωση που έχει γίνει άπαξ χρήση ενός εκ των τριών ανωτέρω χρονικών περιόδων άρσης της ακινησίας και ο κάτοχος αιτείται εκ νέου άρση ακινησίας, τότε θα καταβάλλονται τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας (αφαιρουμένου του ποσού των τελών κυκλοφορίας που έχει καταβληθεί) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2367/1953, όπως ισχύει.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.