Πώς θα γλιτώσετε το σπίτι σας! Πως να μη σας πιάνουν κοροϊοδο τράπεζες και αεριτζήδες!

Γράφει ο Χρήστος Π.

Ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά έχει 25 χρόνια εφαρμογή σε άλλες χώρες.

Τον Ιούνιο έχουν κατατεθεί περισσότερες από 65.000 χιλιάδες αιιτήσεις για το νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, μεγαλύτερος αριθμός σε σύγκριση με άλλες χώρες.Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι το ειρηνοδικείο Ν.Ιωνίας σήμερα προσδιορίζει δικάσιμο το έτος 2023.

Το μεγάλο ενδιαφέρον για το νόμο εξηγείται, διότι αποτελεί  στην πράξη μια ουσιαστική διέξοδος από την υπερχρέωση και το αυξημένο ενδιαφέρον κατέδειξε προβλήματα σε διατάξεις του νόμου, που προσπάθησε να τα επιλύσει η νομοθετική πρωτοβουλία  με το νέο νόμο 4161/13.Δεν έγινε όμως προηγουμένως διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς (δικαστές,δικηγόρους) και έτσι η συζήτηση συρρικνώθηκε με συνέπεια να μην μπορούν να γίνουν μεγάλες αλλαγές.

Ενδεικτικά ένα παράδειγμα, με το νέο νόμο καθιερώνεται η μηνιαία δόση του  10% του ποσού που θα έπρεπε ο δανειζόμενος να καταβάλει σε όλους τους δανειστές κάθε μήνα, ένα νέο στοιχείο, μια πρωτόγνωρη ρύθμιση που δεν συναντάται σε καμια χώρα, αντίθετα στις άλλες χώρες αρκεί  να πληρώσει ο οφειλέτης το 10% του ποσού για να απαλλαγεί από τα χρέη.

Με το νέο νόμο δεν είναι υποχρεωτικός ο εξωδικαστικός συμβιβασμός για την κατάθεση της αίτησης. Σύμφωνα με το άρθ 4 πργ 3 Ν.4161/13 τροποποιείται ριζικά η διαδικασία : Η προθεσμία συρρικνώνεται μέσα σε 6 μήνες από την κατάθεση της αίτησης  να οριστεί η δικάσιμος παρά το φαινόμενο στην πράξη να καθυστερεί η δικάσιμος εώς και 5 έτη.Παράλληλα προσδιορίζεται ημέρα και ώρα ή να επικυρωθεί ο εξωδικαστικός συμβιβασμός ή να συζητηθεί αίτημα προσωρινής διαταγής.Η ημέρα επικύρωσης προσδιορίζεται υποχρεωτικώς δύο (2) μήνες μετά την κατάθεση της αίτησης

Σύμφωνα με τα άρθρα 5 πργ 1,2 Ν.4161/13: ο οφειλέτης έχει 15 ημέρες μετά την αίτηση να επιδώσει στους πιστωτές, οι πιστωτές έχουν 30 ημέρες να απαντήσουν (παρατηρήσεις) στις προτάσεις του οφειλέτη.Δηλαδή ο οφειλέτης έχει 15 ημέρες στη διάθεσή του να δεχτεί τις προτάσεις των πιστωτών του.

Διαφορά με το παλιό νόμο: οι τράπεζες έπρεπε  με το 3869/10 υποχρεωτικά γραπτώς να υποβάλουν εντός μηνός τις προτάσεις τους, με το νέο νόμο καλούνται να καταθέσουν τις παρατηρήσεις τους χωρίς να επηρεάζει εάν δεν τις καταθέσουν.

Ακόμη μια διαφορά : παλιά ο οφειλέτης σταματούσε να εξυπηρετεί, με το νέο νόμο από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης ο οφειλέτης υποχρεούται να προβαίνει στις μηνιαίες καταβολές που ορίζονται στο άρθρο 5 πα άγραφος 2 εδάφιο γ΄. Το ποσό της δόσης εύλογο με βάση την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη, δεν μπορεί όμως να είναι μικρότερο 10% των μηνιαίων δόσεων που όφειλε να καταβάλει σε όλους τους δανειστές μέχρι τη στιγμή της υποβολής της αίτησης, το δε ελάχιστο ποσό καταβολής συνολικά στους δανειστές ανέρχεται σε 40 ευρώ μηνιαίως.

Αν δεν επέλθει συμβιβασμός και επικύρωση, ο Ειρηνοδίκης αποφασίζει κατά την ημέρα επικύρωσης κατόπιν αιτήματος του οφειλέτη ή πιστωτή ή και αυτεπαγγέλτως την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη, τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του, καθώς και την καταβολή μηνιαίων δόσεων μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης, οι οποίες κατανέμονται συμμέτρως

Προκύπτει το ερώτημα αν δεν καταβάλω για 2 μήνες μέχρι την ημέρα επικύρωσης έχω πρόβλημα? Αρ 4 πργ 3 Ν.4161/2013 μέχρι την ημερομηνία της επικύρωσης όχι καταβολές από τον οφειλέτη.Την ημέρα επικύρωσης, κατά την οποία είτε θα επικυρωθεί ο ενδεχόμενος προδικαστικός συμβιβασμός από τον Ειρηνοδίκη είτε θα συζητηθεί ενδεχόμενο αίτημα για την έκδοση προσωρινής διαταγής. «Για την έκδοση προσωρινής διαταγής και τη λήψη προληπτικών μέτρων εφαρμόζεται το άρθρο 781 του Κώδικα Πολιτικής  Δικονομίας». Η ημέρα επικύρωσης προσδιορίζεται υποχρεωτικώς δύο (2) μήνες μετά την κατάθεση της αίτησης.

Επιπλέον ανακύπτει το ερώτημα επιδίδει ο οφειλέτης και στους εγγυητές ? Απάντηση ναι επίδοση και στους εγγυητές οι οποίοι έχουν έννομο συμφέρον να γνωρίζουν την πορεία της αίτησης. Σύμφωνα με το 847 ΑΚ επομ. σωστό η επίδοση να γίνεται σε δανειστή και εγγυητ για να ενημερωθεί ο πιστωτής για τα στοιχεία του εγγυητή.

Στο άρθρο 4 πργ 3 του 4161/2013 προστέθηκαν τα εξής;

1)    Mέχρι να γίνει επικύρωση ή να συζητηθεί προσωρινή διαταγή (πλήρη διατήρηση μισθού ή σύνταξης που καταβάλλεται από Ταμ Παρακ ή Τ.Τ).

2)    Ο Ειρηνοδίκης αναστέλει καταδιωκτικά μέτρα, διατάσει διατήρηση πραγματικής και νομικής κατάστασης κινητών και ακινήτων του οφειλέτη.

Τίθεται το ερώτημα: αναφέρεται το εύρος των ζητημάτων που κρίνει ο Ειρηνοδίκης. Δηλ,απλά τον αριθμό και το υπόλοιπο των πιστωτών ή την νομιμότητα,την ορθότητα των απαιτήσεων των δανειστών (πχ αν εκ δόλου περιήλθε σε υπαίτια χρεωκοπία, ή αν ο οφειλέτης είναι μέσα στα πλαίσια του νόμου, αν μεταξύ των 2 εως 5 ετών ενώ καταβάλει ο οφειλέτης να αποφασιστεί ότι αυτός δεν εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου),(να απορριφθεί η αίτηση για υπαγωγή στο νόμο).

Αν στο πρώτο στάδιο έλεγχος δεν θα είχε νόημα η 2ετία.Αν  δεν εμπίπτει ο οφειλέτης τελικά  στις διατάξεις του νόμου δικαιούται   να αναζητήσει τα καταβληθέντα,.

Άλλη μια αλλαγή προστίθεται στο αρ. 7 πργ 2 του Ν. 4161/2013 : Αν συγκατατίθενται στο σχέδιο πιστωτές με απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού ποσού των απαιτήσεων, στους οποίους περιλαμβάνονται σε κάθε περίπτωση το σύνολο των πιστωτών με εμπραγμάτως εξασφαλισμένες απαιτήσεις και πιστωτές με απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήμισυ των τυχόν εργατικών απαιτήσεων, ο Ειρηνοδίκης υποκαθιστά σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας την έλλειψη συγκατάθεσης των πιστωτών που αντιτίθενται καταχρηστικά στο συμβιβασμό. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι επή θε ο συμβιβασμός και η αίτηση για την απαλλαγή από τα χρέη ανακαλείται αυτοδικαίως. Ο οφειλέτης υποχρεούται να επιδώσει στους πιστωτές, οι οποίοι δεν συγκατατίθενται αντίγραφο, του επικυρωμένου σχεδίου.

Αρθ 2 πργ 1

Τα μέρη δύνανται πριν την υποβολή της αίτησης του άρθρου 4 παράγραφος 1 του παρόντος να προσφύγουν στη διαδικασία της διαμεσολάβησης.

Αρθ 2 πργ 4

Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την υποβολή σε αυτά σχετικού αιτήματος του οφειλέτη να του παραδώσουν χωρίς επιβάρυνση αναλυτική κατάσταση των προς αυτά οφειλών του κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα.

Κατα τη γνώμη του γράφοντος μεγάλη σημασία έχει η σπουδή του νομοθέτη να προσθέσει στο άρθ 2 την παράγραφο 5 Ν. 4161/2013, διότι αποτελεί ευνοϊκη διάταξη προς συγκεκριμένους αποδέκτες :

Αρθ 2 πργ 5

Αν εκχωρηθεί απαίτηση πιστωτή προς τρίτους, ο εκδοχέας που δεν έχει κύρια κατοικία ή έδρα στην Ελληνική Επικράτεια οφείλει να ορίσει αντίκλητο στην Ελληνική Επικράτεια κατά το άρθρο 142 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και να τον γνωστοποιήσει στον οφειλέτη. Μέχρι τη γνωστοποίηση τεκμαίρεται ως αντίκλητος ο τελευταίος εκχωρητής της απαίτησης με κύρια κατοικία ή έδρα στην Ελληνική Επικράτεια.

Σε παλιότερη δημοσίευση κειμένου μου είχα υπογραμμίσει:

Bλέπε σχετικά http://troktiko.eu/2013/06/trapezes-uperxrewmena-noikokiria-forompiktiki-politiki/:

«Τα κόκκινα δάνεια οι τράπεζες σκοπεύουν να τα τιτλοποιήσουν είτε σε μεσιτικές εταιρίες, είτε σε εταιρίες διαχείρισης κινδύνων.Τα παραπάνω (asset,funds) είναι  πιο άτρωτα, γιατί δεν πληρώνουν φόρους (συνήθως έχουν την έδρα τους στην Αγγλία ή σε χώρες φορολογικούς παραδείσους) και είναι μεγάλοι παίκτες.»

Αρθ 9 πργ 2 : Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ρυθμίζει την ικανοποίηση απαιτήσεων των πιστωτών σε συνολικό ποσό που μπορεί να ανέρχεται μέχρι και στο ογδόντα τοις εκατό (80%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας.

Aντικαταστάθηκε το 85% με το 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, μικρότερη η εμπορική σημερινή αξία του ακινήτου.Η εμπορική αξία μεγαλύτερη της αντικειμενικής.Ο οφειλέτης επιβαρύνεται στην της περιουσία του λόγω της ύφεσης.

Το όριο 80% επι της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου εφαρμόζεται και στην εκπρόθεσμη ένταξη.

Μέχρι 35 έτη(φαίνεται και στην εκπρόθεσμη κατάθεση καταβολών πως σώζεται το ακίνητο):

α) προσκομίζεται από οφειλέτη η βέβαιη μη επίτευξη σύμβασης (αν το κατα πόσο ο οφειλέτης έχει τις προυποθέσεις εξυπαρχής να ενταχθεί στην σύμβαση είναι σωστό να κρίνεται στους 2 μήνες με την επικύρωση συμβιβασμού ή μετα 5 χρόνια (ο νόμος λέει 6 μήνες), που στην πράξη θα γίνει το δικαστήριο και ίσως να μην έχει ο οφειλέτης τις προυποθέσεις να ενταχθεί.

Αρθ 9 πργ 2 Εδαφ γ «Η περίοδος πάντως αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι έτη, εκτός αν η διάρκεια των συμβάσεων δυνάμει των οποίων χορηγήθηκαν πιστώσεις στον οφειλέτη ήταν μεγαλύτερη των είκοσι ετών, οπότε ο Ειρηνοδίκης δύναται να προσδιορίσει μεγαλύτερη διάρκεια, η οποία πάντως δεν υπερβαίνει τα τριάντα πέντε έτη.»

Προσοχή στο Αρθ 9 πργ 4 :  Σε περίπτωση που οι κατά την παρ. 2 του άρθρου 5 πραγματοποιηθείσες καταβολές στους πιστωτές υπολείπονται αυτών που ορίζονται με την οριστική απόφαση του δικαστηρίου κατά τα άρθρα 8 παράγραφος 2 ή 9 παράγραφος 2, ο οφειλέτης υποχρεούται να εξοφλήσει το ποσό της διαφοράς που υπολείπεται. Το ποσό που προκύπτει αποπληρώνεται εντόκως μέσα σε ένα έτος από τη λήξη των καταβολών του άρθρου 8 παράγραφος 2 και του άρθρου 9 παράγραφος 2 με επιτόκιο αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης τ ς Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσαυξημένο κατά δυόμισι εκατοστιαίες μονάδες.

Αρχικά με το νόμο 3869/2010 υπήρχε αμφισβήτηση του  κατα πόσο πιστωτής που δεν περιελήφθει στην αίτηση μπορεί να ασκήσει κύρια παρέμβαση (για ένταξη στην ρύθμιση).Άλλοι μιλούσαν περι απαραδέκτου της αιτήσεως, κατα τη γνώμη μου δεν σημαίνει ότι παραβιάζεται η αρχή περι καθολικότητας της αποδεικτικής διαδικασίας ,αν είχε παραληφθεί πιστωτής από την αίτηση, ήτοις η δυνατότητά του να εισέρθει στη δίκη (εκούσια δικαιοδοσία 3869).Με το 4161/13 εμμέσως πλην σαφώς επιτρέπεται η άσκηση κύριας παρέμβασης και κλήτευσης στη δίκη κατα τα άρθρα 747,748 Κπολδ  πργ 3 Κπολδ.

Τρίτοι και χρέη:  Σύμφωνα με το 752 Κπολδ κύρια παρέμβαση δικογράφου, νομιμοποιείται η Τραπεζα να ασκήσει κύρια παρέμβαση προφορικά, διαδικασία που κατοχυρώνει την τράπεζα να τις ορίσει το δικαστήριο μηναίες καταβολές.

Αρθ 8 πργ 2 Αν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν είναι επαρκή, το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τα πάσης φύσεως εισοδήματά του, ιδίως εκείνα από την προσωπική του εργασία, τη δυνατότητα συνεισφοράς του συζύγου, και σταθμίζοντας αυτά με τις βιοτικές ανάγκες του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του, τον υποχρεώνει να καταβάλει μηνιαίως και για χρονικό διάστημα τριών έως πέντε ετών κατά την κρίση του, ορισμένο ποσό για ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών του, συμμέτρως διανεμόμενο.

Ο πιστωτής που δεν συμπεριλήφθηκε στην αίτηση, μπορεί στο δικαστήριο με κύρια παρέμβαση να προβάλει δόλο του οφειλέτη (να μην το πληρώσει) άλλα ασυνήθιστη η κύρια παρέμβαση. Το νέο αρθ 5 πργ 1 4161/13 παρέχει τη δυνατότητα στους πιστωτές να λάβουν γνώση.

Προσωρινή καταδολίευση αρ 5 πργ 2, αν ο οφειλέτης  περιήλθε παραδεκτώς σε υπαίτια κατάσταση δόλου ή αδυναμία ή χρεωκοπία ή έχει την εμπορική ιδιότητα – δεν γίνεται λόγος για αδικαιολόγητο πλουτισμό – η καταδολίευση έγκειται στα πλαίσια του νόμου και αναγκαστικά κρίνονται αν συντρέχουν οι προυποθέσεις εφαρμογής του.

Όχι άσκηση κύριας παρέμβασης από πιστωτή αν το δικαστήριο ρυθμίσει ή διατάξει τη κλήτευσή του αρθ 110 Κπολδ.

Υπάρχουν δύο απόψεις :

Α άποψη επιφύλαξη κατα πόσο επιτρέπει το δικαστήριο σε πιστωτή που δεν έχει καταστεί διάδικος  να συμμετέχει στη δίκη ή άρνηση του οφειλέτη να τον συμπεριλάβει είναι ισχυρή.

Αντιθέτως Β άποψη με την κλήτευση θεραπεύεται το θέμα συμμετοχής ως διαδίκου στη δίκη.Ο προβληματισμός του δικαστηρίου  άρνηση του οφειλέτη ή αναγκαστική η απόφαση του δικαστή που διατάσει κλήτευση.Γνώση των στοιχείων των τρίτων (από πιστωτή).Παραδεκτώς να συνεχιστεί η διαδικασία της διάγνωσης απόφασης.

Έννομο συμφέρον τρίτου : α) κατα την εκπροσώπηση της αίτησης τροποποίησης σχεδίου ή  κατάθεσης νέου σχεδίου β) έκδοση προδικαστικής απόφασης  ή να δώσει ο Ειρηνοδίκης τη λύση ορίζοντας την καταβολή μηνιαιών καταβολών όπως ορίζεται στο αρθ 5 πργ 2, αν για άνεργο ανάπηρο αρθ 8 πργ 5 μηδενικές καταβολές,

Τέλος στο άρθ 19 πργ 2 :  Αιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 υποβάλλονται μετά την πάροδο πέντε μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Συμπερασματικά , ο νέος νόμος 4161/2013  «για τη ρύθμιση οφειλών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών», κάνει κατά  τη γνώμη μου ένα βήμα μπροστά και δύο βήματα πίσω σε σχέση με το προϊσχύσαντα ν. 3869/2010, αποτελεί δηλαδή ένα μη ολοκληρωμένο νομοθέτημα που εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα και δεν  δίνει  μεγάλη ανάσα στους δανειολήπτες , ούτε διασφαλίζει  ικανοποιητικά τη διάσωση της πρώτης  κατοικίας των΄ χρειάζονται πιο γενναίες αποφάσεις από την πολιτεία αναφορικά με το κούρεμα των δανείων σε ποσοστό εώς και 90%, για να θυμηθώ την αποστ οφή μια παραγράφου στην αρχή του παρόντος  «(στις άλλες χώρες αρκεί  να πληρώσει ο οφειλέτης το 10% του ποσού για να απαλλαγεί από τα χρέη)» .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.