Η Περιφερειακή Ενότητα Ηλεία ενημερώνει τους ελαιοτριβείς…

Άλλαξαν οι διατάξεις σχετικά με την άδεια διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων που προβλέπονται σε τροποποιημένα άρθρα της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Έτσι στην περίπτωση των ελαιοτριβείων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση δραστηριοτήτων, θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να υποβάλλουν στο Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, εντός τριάντα ημερών, παράρτημα συνοδευόμενο από τεχνική περιγραφή και πλήρη σειρά υπολογισμών και σχεδίων, το οποίο θα  προσαρτηθεί στην ήδη εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και θα αφορά:

1. Την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων της επιχείρησής σας η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον,
α.  Εσχαρισμό
β.  Ελαιοσυλλέκτη
γ. Δεξαμενή προσθήκης κροκιδωτικού (διαλύματος κεκορεσμένου  ασβέστη ) σε ποσοστό 2% του όγκου των αποβλήτων ή 5 Kgr/tn ελαιοκάρπου, υπό συνεχή ανάδευση.
δ. Καθίζηση σε διθάλαμη δεξαμενή επαρκούς χωρητικότητας όπου θα εξασφαλίζεται η παραμονή των αποβλήτων στον α΄ θάλαμο διάρκειας τουλάχιστον 30λεπτών και 2ωρη καθίζηση στον β΄θάλαμο.

2. Την τελική διάθεση των αποβλήτων του ελαιοτριβείου σας  μετά την παραπάνω επεξεργασία σε μόνιμο επιτρεπόμενο αποδέκτη που θα περιγράφεται και θα καθορίζεται επακριβώς όπως,

α. Σε δεξαμενές εξατμισοδιαπνοής (Lagoons),  με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η αποφυγή ρύπανσης των υπογείων υδάτων και θα βρίσκονται εκτός ορίων οικισμών και σε ικανή απόσταση ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα σε περιοίκους.

β. Σε απορροφητικούς  βόθρους  &  υπεδάφια διάθεση ή για άρδευση ελαιώνων και άλλων καλλιεργειών (μόνο για τα νερά των πλυντηρίων) μετά την θετική γνωμοδότηση και την αντίστοιχη έκδοση άδειας επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων από την Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Κοινή Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με την (ΚΥΑ) 145116/2011 (Φ.Ε.Κ. 354/Β/8.3.2011) “Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις”.

Απαγορεύεται η διάθεση των υγρών αποβλήτων  στους παρακάτω αποδέκτες : Θάλασσα, ποτάμια, χειμάρρους, αρδευτικούς και μη αύλακες με ή χωρίς ροή κατά την ελαιοκομική περίοδο.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε κατά τη λειτουργία των ελαιοτριβείων σας όσο και μετά από αυτή, να μην δημιουργούνται οχληρές καταστάσεις καθώς και ανθυγιεινές εστίες, ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Μετά την προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών  θα  προβούμε στην τροποποίηση της ισχύουσας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), η οποία θα επέχει και θέση «άδειας διάθεσης αποβλήτων», μέχρι την έκδοση των αντιστοίχων Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων  (ΠΠΔ) σύμφωνα με το (β) σχετικό.

Σε περίπτωση που η δραστηριότητά σας δε διαθέτει ΑΕΠΟ ή αυτή έχει λήξει και πρέπει να ανανεωθεί, θα πρέπει να προσκομίσετε στην υπηρεσία μας εκ νέου ολοκληρωμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται το παράρτημα που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.

Όσες επιχειρήσεις διαθέτουν «οριστική άδεια διάθεσης αποβλήτων»  η δε επεξεργασία και η τελική διάθεση των αποβλήτων είναι σύμφωνη με τα παραπάνω, παρακαλούνται όπως στο ίδιο χρονικό διάστημα προσκομίσουν στην υπηρεσία μας θεωρημένο αντίγραφο αυτής.

Στην περίπτωση που δεν υλοποιηθούν άμεσα οι παραπάνω ενέργειες, η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας προειδοποιεί ότι θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3325/05 σε συνδυασμό με το Ν.1650/86, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.