ΟΑΕΔ: H προκήρυξη για 10.000 προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα

oaedΟ ΟΑΕΔ καλεί τους παρόχους που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα να υποβάλουν με ηλεκτρονικό τρόπο αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 22-8-2016 και ώρα 12η μεσημβρινή έως και 22-9-2016 και ώρα 12η μεσημβρινή με την επιφύλαξη του Κεφαλαίου 15 της παρούσας Πρόσκλησης, στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων. Οι τοποθετήσεις διενεργούνται βάσει των πινάκων Κατάταξης Ωφελουμένων- Ασκουμένων, σύμφωνα με την με αριθμ 35453/702/1-8-2016 ΚΥΑ(ΦΕΚ 2425/Β/05-08- 2016).
Η πράξη αυτή αποσκοπεί στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από 10.000 άνεργους νέους, ηλικίας 18-24 ετών αποφοίτων δευτεροβάθμιας (Γενικού Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου, ΕΠΑΣ) και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα), που παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδός τους στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, επιτηδευματίες και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και περιλαμβάνει την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις, με επίβλεψη στο χώρο εργασίας και διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών. Στόχος της παρέμβασης είναι η στήριξη των άνεργων νέων με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους (60% επί του αριθμού των θέσεων). Προτεραιότητα δίνεται στους γονείς ανήλικων τέκνων με απόλυτη προτεραιότητα στις μητέρες ανήλικων τέκνων.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους τέσσερις (4) μήνες και αφορούν τοποθέτηση σε θέσεις του τομέα της ειδίκευσης των ωφελούμενων/ασκούμενων (τίτλος σπουδών) για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ή/και σύμφωνα με το Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ). Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η τοποθέτηση σε θέσεις ειδικοτήτων διοίκησης (υπάλληλοι γραφείου) και διάθεσης προϊόντων ή αγαθών (πωλητές), όλων των εγγεγραμμένων ανέργων αποφοίτων δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διαδικασίες των Κεφαλαίων 6 και 7 της παρούσας Πρόσκλησης. Μετά τη λήξη του προγράμματος ο ΟΑΕΔ παρέχει στον ωφελούμενο/ασκούμενο βεβαίωση ολοκλήρωσης του προγράμματος
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 5.1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΠΑΡΟΧΟΙ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Στο πρόγραμμα εντάσσονται ιδιωτικές επιχειρήσεις, επιτηδευματίες, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και γενικά εργοδότες που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, στο εξής «πάροχοι». Ο πάροχος οφείλει να διαθέτει υπεύθυνο-επιβλέποντα για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στον ωφελούμενο/ασκούμενο για τον οποίο θα ενταχθεί. Ως υπεύθυνος/επιβλέποντας ορίζεται ο επιχειρηματίας ή άλλος εργαζόμενος, ο οποίος απασχολείται με σχέση πλήρους και εξαρτημένης εργασίας, και διαθέτει συναφή τίτλο σπουδών με την ειδικότητα του ωφελούμενου/ασκούμενου ή συναφή άδεια άσκησης επαγγέλματος ή τουλάχιστον 2 χρόνια εργασιακής εμπειρίας στο αντικείμενο όπου θα εκπαιδευτεί ο ωφελούμενος/ ασκούμενος.
Πάροχοι με προσωπικό: > 0-3 άτομα μπορούν να ενταχθούν για έναν (1) ωφελούμενο/ασκούμενο. > 4-9 άτομα μπορούν να ενταχθούν για δύο (2) ωφελούμενους/ασκούμενους. > 10-19 άτομα μπορούν να ενταχθούν για τρεις(3) ωφελούμενους/ασκούμενους. > 20-30 άτομα μπορούν να ενταχθούν για πέντε (5) ωφελούμενους/ασκούμενους. > 31-50 άτομα μπορούν να ενταχθούν για οκτώ (8) ωφελούμενους/ασκούμενους. > Άνω των 50 ατόμων μπορούν να ενταχθούν για δέκα (10) ωφελούμενους/ασκούμενους.
Στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται: > Όσες επιχειρήσεις έχουν προβεί σε μείωση του προσωπικού της λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας (απόλυσης) στο χρονικό διάστημα των (30) ημερολογιακών ημερών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
> Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν.2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/03.03.1994) και του ν.3812 (ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009).
> Τα νυχτερινά κέντρα.
> Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου (telemarketing).
> Οι εποχικές επιχειρήσεις.
> Τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
> Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες.
> Σύλλογοι και σωματεία που δεν ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.
> Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν αυτοτελή επαγγελματική έδρα ή όταν η έδρα είναι η οικία του επιχειρηματία ή επιτηδευματία (π.χ. ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί, κλπ) εκτός των επιχειρήσεων που λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους (ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυκτικοί). > Όταν το αντικείμενο εργασιών μίας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
6.1. Μετά την δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης, οι πάροχοι που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά μόνο μια αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος- εντολή κενής θέσης – υπεύθυνη δήλωση.
6.2. Οι επιχειρήσεις/πάροχοι που δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης (κλειδάριθμο) στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ καλούνται μέσω της παρούσας Πρόσκλησης να τους προμηθευτούν από το ΚΠΑ2 όπου ανήκουν ώστε να μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
6.3. Για την έκδοση κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να επισκεφτούν την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα της επιχείρησης και να προσκομίσουν: Α. Οι ατομικές επιχειρήσεις την Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος. Β. Τα νομικά πρόσωπα πρόσφατο καταστατικό της επιχείρησης από όπου θα προκύπτει η μετοχική ή/και εταιρική σύνθεσή της καθώς και το ΑΦΜ της επιχείρησης.
6.4. Εάν ο πάροχος διατηρεί υποκαταστήματα και επιθυμεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα για να εκπαιδεύσει άτομα στα υποκαταστήματα, τότε θα υποβάλει την αίτηση, στην Υπηρεσία (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η έδρα της επιχείρησης. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο πάροχος επιθυμεί να ενταχθεί για τα υποκαταστήματά του, τότε οι κωδικοί πρόσβασης που θα χρησιμοποιήσει κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, είναι οι κωδικοί πρόσβασης (κλειδάριθμος) της έδρας της επιχείρησης. Τα υποκαταστήματα ή γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση στο ΚΠΑ2 στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το υποκατάστημα ή γραφείο. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων (συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων -αλλαγή αριθμού θέσεων κλπ), επιτρέπεται με νέες αιτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγούμενων αιτήσεων, που ακυρώνονται, μέχρι τη λήξη της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, λόγω λήξης προθεσμίας ή λόγω κάλυψης των θέσεων σύμφωνα με το Κεφάλαιο 15 της παρούσας Πρόσκλησης.
6.5. Στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εμπεριέχεται και η εντολή κενής θέσης, όπου οι πάροχοι περιγράφουν την ειδικότητα, το περιεχόμενο της ειδικότητας και το εκπαιδευτικό επίπεδο των ανέργων/ωφελουμένων-ασκούμενων (Δευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης) στους οποίους επιθυμούν να παρέχουν εργασιακή εμπειρία, σύμφωνα με τις «Οθόνες Εφαρμογής Υποβολής Αίτησης» που είναι αναρτημένες στο site του ΟΑΕΔ. Επισημαίνεται ότι και η διαδικασία της τοποθέτησης άλλου ωφελούμενου/ασκούμενου, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και η «εντολή κενής θέσης για τοποθέτηση άλλου ασκούμενου/ωφελούμενου» υποβάλλονται ηλεκτρονικά.
6.6. Επιπλέον, επειδή για την εκπαίδευση του ωφελούμενου/ασκούμενου είναι απαραίτητη η επίβλεψη από υπεύθυνο-επιβλέποντα απαιτείται η επισύναψη σκαναρισμένου αντιγράφου συναφούς τίτλου σπουδών του, με την ειδικότητα του ωφελούμενου/ασκούμενου ή συναφούς άδειας άσκησης επαγγέλματος. Για την προϋπηρεσία των δύο (2) χρόνων εργασιακής εμπειρίας στο αντικείμενο όπου θα εκπαιδευτεί ο ωφελούμενος/ασκούμενος της παρ.5.1. του Κεφ.5 της παρούσας Πρόσκλησης, ο πάροχος θα συμπληρώνει τα στοιχεία του υπευθύνου-επιβλέποντα (Ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, Φορέας Ασφάλισης, Αριθμό Μητρώου Ασφάλισης κλπ) στην ηλεκτρονική αίτηση και αυτά θα διασταυρώνονται από το ΚΠΑ2 με τους αντίστοιχους φορείς ασφάλισης.
6.7. Η ηλεκτρονική αίτηση του παρόχου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Ο πάροχος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής του αίτησης. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον πάροχο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό του από τη διαδικασία και δεν είναι δυνατή η εξέταση τυχόν αντιρρήσεων του. Η αίτηση συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων του από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ- ΙΚΑ/ΕΤΑΜ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της ΓΓΠΣ και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
6.8. Η ηλεκτρονική αίτηση λαμβάνει αριθμό ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και εφόσον δεν έχουν καλυφθεί οι κατανεμηθείσες θέσεις, τίθεται σε στάδιο «ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ». Σε περίπτωση κάλυψης των θέσεων η ηλεκτρονική αίτηση τίθεται σε στάδιο «ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.