Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου αύριο Τρίτη 23/5

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου στις 23 Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ,  με θέμα:

«Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως του δήμου, οικ. έτους 2015».

Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου στις 23 του μηνός Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 μ.μ.

ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων που εισηγείται η Οικονομική Επιτροπή:
  • έγκρισης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017, κατόπιν των υπ’ αριθμ. 69/2017 και 95/2017 αποφάσεων – εισηγήσεων της Οικονομικής Επιτροπής.
  • Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του δήμου Α΄τριμήνου 2017, που υπέβαλε η Ο.Ε. με την υπ’ αριθμ. 83/2017 απόφασή της.
 1. Λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων που εισηγείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:
  • Έγκριση προτεινόμενης τροποποίησης κυκλοφοριακής ρύθμισης στην οδό Στεφανοπούλου της Δ.Κ. Πύργου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 37/2017 απόφασης – εισήγησης.
  • Έγκριση αφαίρεσης εμποδίων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Πατρών & Ζαΐμη της Δ.Κ. Πύργου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 40/2017 απόφασης – εισήγησης.
  • Εξέταση αιτήσεως του κ. Κων/νου Μακρυνιώτη με την οποία ζητείται η τοποθέτηση εμποδίων επί πεζοδρομίου στην οδό Θεοτόκη 4 της Δ.Κ. Πύργου[Η ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 39/2017 απόφασή της εισηγείται αρνητικά].
 1. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη πέντε (5) ναυαγοσωστών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρείς(3) μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015.
 2. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/07, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/15.
 3. Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 147/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί καθορισμού ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών του δήμου, με την εξαίρεση του Ληξιαρχείου Πύργου, από την πενθήμερη εργασία και την καθιέρωση του ωραρίου εργασίας του σε δωδεκάωρη βάση.
 4. Λήψη απόφασης καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης εργασιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών στο δήμο Πύργου.
 1. Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθμ. 56/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου» με την οποία εγκρίθηκε η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, τρέχοντος έτους.
 1. Λήψη απόφασης για το πάγιο τέλος κάλυψης των εξόδων συντήρησης και λειτουργίας του διυλιστηρίου στον Ερύμανθο ποταμό.
 1. Λήψη απόφασης καθορισμού χώρων αιγιαλού και παραλίας ιδιοκτησίας κατά χρήση του δήμου Πύργου για τη μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τρίτους, για την τοποθέτηση τροχήλατων καντινών αυτοκινούμενων ή μη, καθώς και για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών.
 1. Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Σ.Π. της μελέτης «Τροποποίηση και επέκτασης ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Πύργου – Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ».
 2. Λήψη απόφασης έγκρισης χρονοδιαγράμματος – παράταση προθεσμίας υλοποίησης της μελέτης «Τροποποίηση & Επέκταση Γ.Π.Σ. Πύργου Μελέτη Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δήμου Πύργου Ν. Ηλείας» αναδόχου «Ευάγγελος Καραμπλιάς και Σια Ε.Ε. – Γεωδίκτυο».
 1. Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου «Μεταφορά αιθουσών εργαστηρίων Α΄Λυκείου Πύργου».
 1. Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της από 26-1-2017 ένστασης της ΔΟΜΗΛ Ο.Ε., αναδόχου του με Α.Μ. 20/2012 έργου: «Πράσινη διαδρομή πόλης» Δήμου Πύργου που στρέφεται κατά του υπ’ αριθμ. 37873/16/11-1-2017 πρωτοκόλλου παραλαβής της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Πύργου.
 2. Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της από 3-4-2017 ένστασης της ΔΟΜΗΛ Ο.Ε., αναδόχου του με Α.Μ. 20/2012 έργου: «Πράσινη διαδρομή πόλης» Δήμου Πύργου που στρέφεται κατά του υπ’ αριθμ5224/24-3-2017 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Πύργου.
 3. Λήψη απόφασης έγκρισης διέλευσης αγωγού μεταφοράς επεξεργασμένων αποβλήτων ελαιοτριβείου στην Τ.Κ. Ανεμοχωρίου.
 1. Λήψη απόφασης έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής των έργων:
  • «Αγροτική οδοποιϊα Σοπίου – αντιδιαβρωτική προστασία» με Α.Μ. 57/08.
  • «Καθαρισμός περιαστικού δάσους Τ.Κ. Γουμέρου» με Α.Μ. 53/11.
  • «Αντιπλημμυρική προστασία γηπέδου Τ.Κ. Πρασίνου» με Α.Μ. 28/2013.
 1. Λήψη απόφασης έγκρισης για τη μίσθωση ακινήτου (με δημοπρασία) εντός του οποίου να υπάρχει στεγασμένος χώρος για την εγκατάσταση του όρχου οχημάτων του δήμου Πύργου.
 2. Λήψη απόφασης για την εκποίηση κάδων μηχανικής αποκομιδής στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών (κατεστραμμένων μεταλλικών και πλαστικών κάδων) δήμου Πύργου (με πλειοδοτικό διαγωνισμό).
 3. Λήψη απόφασης καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας για την περισυλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής και περαιτέρω επεξεργασίας των εγκαταλειμμένων οχημάτων, σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004 (με πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία).
 4. Λήψη απόφασης έγκρισης διενέργειας της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη των του Δήμου και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής της με ανοικτό διαγωνισμό (ηλεκτρονικό κάτω των ορίων).
 1. Λήψη απόφασης σύστασης εθελοντικής ομάδας πολιτικής προστασίας.
 1. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής σύμβασης παροχής υπηρεσιών των αντικειμένων:
  • «Καθαρισμός μοκετών στην Τ.Κ. Καράτουλα»
  • «Βιβλιοδέτηση πέντε ληξιαρχικών βιβλίων Πύργου – ενός βιβλίου Μ. Αρρένων Πύργου – αναβιβλιοδέτηση 24 βιβλίων δημοτολογίου Δ.Ε. Ωλένης & Βώλακος – βιβλιοδέτηση τριών πανόδετων και τριών δερματόδετων πρακτικών ΔΣ 2016» (τμηματική παραλαβή).
  • «Επισκευή ελαστικών(αριθμ. τιμολογίου 984/4-4-2017)
  • «Επισκευή ελαστικών» (αριθμ. τιμολογίου 1000/24-4-2017)
  • «Ταχυμεταφορές» (αριθμ. τιμολογίων 296/31-3-2017 και 297/31-3-2017 )τμηματική παραλαβή
  • «Ταχυμεταφορές» (αριθμ. τιμολογίων 377/28-4-2017 και 12102/28-4-2017) τμηματική παραλαβή
  • «Ηχητική Εγκατάσταση για τη διεξαγωγή των παρελάσεων στις Δ.Ε. του Δήμου Πύργου»
  • «Εκδήλωση αναβίωσης εθίμου Ιπποδρομιών Επιταλίου»
  • «Ηχητική & Φωτιστική εγκατάσταση για τις εκδηλώσεις επιταφίου Μ. Παρασκευής & Ανάστασης Μ. Σαββάτου»
  • «Εξέλιξη προγράμματος στειρώσεων αδέσποτων ζώων»
  • «Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων του δήμου Πύργου»
  • «Συντήρηση ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος XEROX WC 5955 που βρίσκεται στο Λάτσειο Μέγαρο και δύο (2) φωτοτυπικών μηχανημάτων ΧΕΡΟΧ WC 5325» τμηματική παραλαβή.
  • «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων εις μνήμην του οπλαρχηγού Βιλαέτη στην Τ.Κ. Λατζοϊου».
 1. Λήψη απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 4.546,88€ από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου, στο δήμο.
 2. Λήψη απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού 364,39€ από πρώην υπάλληλο του δήμου.
 3. Λήψη απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού 1.519,52€ στο δήμο.
 1. Λήψη απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων χρηματικών ποσών από παράβολα μουσικών οργάνων στους κ.κ:

– Παπαδόπουλο Χρήστο του Κων/νου ποσό 75,00€

– Γιαννακαρά Σοφία  ποσό 75,00€

 1. Λήψη απόφασης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους τέλους ακίνητης περιουσίας, λόγω μεταβίβασης ακινήτου, κατόπιν αιτήσεως της κ. Καλαμπόκα Παναγιώτας.
 2. Λήψη απόφασης έγκρισης της διαγραφής ταμειακά βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους ΤΑΠ κατόπιν αιτήσεως του κ. Σπάθη Γεωργίου, λόγω μεταβίβασης ακινήτου.
 1. Λήψη απόφασης ορισμού δύο (2) δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές του για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής μικρών έργων και εργασιών συντήρησης έως 5.869,41€ χωρίς ΦΠΑ, έτους 2017.
 2. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών  του ΝΠΔΔ: «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πύργου» έτους 2017, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 25/2017 απόφασης – εισήγησης του διοικητικού του συμβουλίου.
 3. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών του ΝΠΔΔ: «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πύργου» έτους 2017, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 19/2017 απόφασης – εισήγησης του διοικητικού του συμβουλίου.
 1. Λήψη απόφασης ορισμού νόμιμου εκπροσώπου της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» της ΕΕΤΑΑ Α.Ε.
 2. Λήψη απόφασης ορισμού δύο (2) δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για τη συμμετοχή τους στη Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 2734/1999.
 1. Λήψη απόφασης ορισμού επιτροπών παραλαβής φυσικού εδάφους για τα έργα:
  • «Μεταφορά αιθουσών εργαστηρίων Α΄ Λυκείου Πύργου» με Α.Μ. 36/2015.
  • «Επούλωση λάκκων με ασφαλτόμιγμα στο δήμο Πύργου» με Α.Μ. 16/2016.
 1. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής των έργων:
  • «Αναβάθμιση αστικού χώρου – δημιουργία πεζοδρόμων πέριξ εκπαιδευτικών μονάδων 5ου Δημοτικού Σχολείου & 9ου Νηπιαγωγείου Δήμου Πύργου» με Α.Μ. 19/12 προϋπολογισμού 263.000,00€.
  • «Εσωτερική οδοποιϊα και τεχνικά ΔΔ Πεύκης» με Α.Μ. 253/07 προϋπολογισμού 11.500,00€.
  • «Συμπληρωματικό υδραγωγείο Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Πύργου από το δίκτυο του Ερύμανθου ποταμού προϋπολογισμού 3.150.000,00€ με Α.Μ. 58/11.
  • «Επισκευή σεισμόπληκτου κτιρίου Μανωλοπούλειου Νοσοκομείου Πύργου» προϋπολογισμού 1.227.494,37€ με Α.Μ. 53/2010.

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.